Átsorolás tájékoztató - támogatási idő elérése miatt

A költségtérítéses, illetve önköltséges képzésre történő átsorolás esetei

Átsorolás a maximálisan igénybe vehető támogatási idő miatt

 

A TJSZ 7. § (1) értelmében egy személy – a TJSZ-ben leírt kivételektől eltekintve – összesen tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott és magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a hallgatói jogviszonyban folytatott felsőfokú szakképzést is. A támogatási időbe a 2006/2007. tanévet megelőzően elhasznált államilag támogatott féléveket is be kell számítani – kivéve azon képzésben elhasznált államilag támogatott féléveket, amely képzést a hallgató 2006. március 1. előtt kezdett el és még 2006. március 1. előtt oklevél szerzése nélkül befejezett, és amely képzésben előreláthatólag nem is fog oklevelet szerezni.

 

A TJSZ 7. § (2) értelmében a Kari Tanulmányi Bizottság döntése alapján a TVSZ 2. § 15. pontja szerint fogyatékossággal élő hallgatónak minősülő hallgató 7. § (1) bekezdése, illetve 7. § (3) bekezdése első mondata szerinti támogatási ideje legfeljebb négy félévvel megnövelhető. E kedvezmény több fokozat (oklevél) megszerzéséhez is igénybe vehető, azzal hogy az e bekezdésre tekintettel igénybe vett támogatási idő összesen a négy félévet nem haladhatja meg.

 

A TJSZ 7. § (3) értelmében a támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet.

 

Az elhasznált félévek számítása szempontjából lényeges rendelkezések

 

• A 2006/2007. tanévben hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetén a támogatási idő számításakor egy félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve, ha a Pécsi Tudományegyetemen egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel. A tanulmányait a 2007/2008. tanévben vagy ezt követően, de még a 2012/2013. tanévet megelőzően megkezdő hallgató esetén ez a szabály akkor alkalmazható, amennyiben a hallgató az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb harmadik félévében létesítette a további (párhuzamos) jogviszonyt.

 

• A tanulmányaikat adott képzésben a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő, magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgatók esetében további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni.  

 

• A támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni

a) a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni,

b) azt a félévet, amelyet a Pécsi Tudományegyetem a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el,

c) azt a félévet, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 21/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jogviszonyban álló hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésén vett igénybe.

 

A hallgató rendelkezésére álló támogatási időről, valamint a képzési adatairól a Felsőoktatási Információs Rendszerből tájékozódhat a magyarorszag.hu weboldalra való belépés után, a következők szerint:

Ügyintézés – Szolgáltatások – Felsőoktatási Információs Rendszer – Használom a szolgáltatást.

Az adatok lekérdezése az oktatási azonosító alapján történik.

 

Az átsorolás időpontja:

 

Félévente, a félév lezárását követően, de az őszi félévet követően legkésőbb március 1-ig, a tavaszi félévet követően legkésőbb szeptember 30-ig kell meghozni az átsorolási döntéseket.

 

Amennyiben március 1., illetve szeptember 30. napját követően jut az átsorolásról szóló határozat meghozatalára jogosult személy tudomására a (3) bekezdés szerinti átsorolást szükségessé tevő információ, a (3) bekezdés szerinti átsorolási határozatot március 1., illetve szeptember 30. napját követően is meg lehet hozni.

 

Levél Csapda