Átsorolás tájékoztató - súlyozott tanulmányi átlag el nem érése

A Kar által az adott szak tekintetében meghatározott súlyozott tanulmányi átlag el nem érése miatti átsorolás

 

TJSZ (a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete) 42. § (2) A tanulmányait a 2012/2013. tanévtől, illetve ezután, de még a 2016/2017. tanévet megelőzőenmegkezdő, magyar állami ösztöndíjas, illetve magyar állami részösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytató hallgatót át kell sorolni önköltséges képzésre, amennyiben az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem rendelkezik a két félév átlagában a hallgató érintett szakját gondozó Kar által, az adott szak tekintetében meghatározott, a (7) bekezdésben szereplő súlyozott tanulmányi átlaggal.

 

- Az érintett hallgatói kör: a tanulmányaikat adott szakon a 2012/2013. tanévben, illetve valamely ezt követő tanévben, de még a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő hallgatók (a doktori képzésben részt vevő hallgatók kivételével, mivel rájuk ezt az átsorolási okot nem lehet alkalmazni)

 

- Az érintett hallgatói kör lehetséges finanszírozási formája:

 

       

magyar állami ösztöndíjjal támogatott

       

magyar állami részösztöndíjjal támogatott

 

- Az átsorolás lehetséges esetei:

 

       

magyar állami ösztöndíjjal támogatottról önköltségesre

       

magyar állami részösztöndíjjal támogatottról önköltségesre

 

- Az átsorolás feltétele: adott hallgató adott képzése esetében a vizsgált utolsó két aktív félévben elért súlyozott tanulmányi átlag értékeket vizsgálva megállapítható, hogy adott hallgató esetében a vizsgált kettő súlyozott tanulmányi átlag érték átlaga (a két érték összegének 50%-a) nem éri el a TJSZ 42. § (7) bekezdése szerinti súlyozott tanulmányi átlag értéket (ezt az értéket az határozza meg, hogy adott képzés melyik Karhoz tartozik, ugyanis az adott Kar által meghatározott érték irányadó a Kar összes képzésére – a Közgazdaságtudományi Kar kivételével, mivel ők külön értéket határoztak meg az angol nyelvű alap- és mesterképzési szakok és külön értéket a többi szak esetében)

 

TJSZ (a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete)

42. § (7) A (2) bekezdés szerinti súlyozott tanulmányi átlag értékek a következők.

a) Állam- és Jogtudományi Kar: 2,00

b) Általános Orvostudományi Kar: 2,00  

c) Bölcsészettudományi Kar: 2,20

d) Egészségtudományi Kar: 2,00

e) Gyógyszerésztudományi Kar: 2,00

f) Közgazdaságtudományi Kar: angol nyelvű alap- és mesterképzési szakokon 2,10,

    a többi szakon 2,30

g) Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar: 2,00

h) Művészeti Kar: 2,75

i) Műszaki és Informatikai Kar: 2,00

j) Természettudományi Kar: 2,10

 

- Mentesülés az átsorolás alól: az átsorolási döntés során nem kell azokat a hallgatókat figyelembe venni:

 

• akik a Pécsi Tudományegyetemen legfeljebb egy képzési időszakban (egy félévben) folytattak tanulmányokat (hiszen esetükben nem lehetséges az utolsó kettő aktív félévet vizsgálni)

 

• akiknek az adott tanulmányaik (adott szakon aktuálisan folytatott tanulmányaik) esetében még nincs kettő lezárt aktív félévük (függetlenül attól, hogy például az előző tanév tavaszi félévében egy másik szakon aktív volt a félévük)

 

• akik betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt az átsorolásnál vizsgált valamelyik aktív félévüket nem tudták befejezni (vagy esetleg ez mindkettő vizsgált aktív félévükre igaz). Félév be nem fejezése alatt – kivételes esetektől eltekintve – azt kell érteni, ha a hallgató adott félévben egyetlen tantárgyat, illetve kurzust sem teljesít.

 

• akik az átsorolási döntésnél figyelembe vett bármelyik félévben (az utolsó aktív félévben, az utolsó előtti aktív félévben vagy esetleg az utolsó előtti és az utolsó aktív félévben is) ösztöndíjasként (ERASMUS, CEEPUS stb.) külföldi felsőoktatási intézményben folytattak tanulmányokat vagy ösztöndíjasként külföldön vettek részt szakmai gyakorlaton

 

- Az átsorolás időpontja: tanévenként egyszer, a tanév végén, a tavaszi félév lezárását követően, de legkésőbb július 31. napjáig kell meghozni az átsorolási határozatokat

 

- A döntéshozatal:

 

       

szakonként

       

telephelyenként és szakonként (amennyiben a képzés telephelyenként (településenként) elkülönülten folyik)

 

 

Levél Csapda