Átsorolás tájékoztató - előírt kreditmennyiség 50% alatt

Az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékának el nem érése miatti átsorolás

 

TJSZ (a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete) 42. § (1) a) Ha az adott tanulmányait a 2007/2008. tanévben, illetve ezután, de még a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő, államilag támogatott, illetve magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a Tanulmányi Osztály megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, – figyelembe véve a (6) bekezdés rendelkezéseit is – nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses, illetve önköltséges képzésben folytathatja. Az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát egész számra kerekítve, 0,5-re végződő érték esetén felfelé kerekítve kell megállapítani.

 

- Az érintett hallgatói kör: a tanulmányaikat adott szakon a 2007/2008. tanévben, illetve valamely ezt követő tanévben, de még a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő hallgatók (a doktori képzésben részt vevő hallgatók kivételével, mivel rájuk ezt az átsorolási okot nem lehet alkalmazni)

 

- Az érintett hallgatói kör lehetséges finanszírozási formája:

 

       

államilag támogatott

       

magyar állami ösztöndíjjal támogatott

       

magyar állami részösztöndíjjal támogatott

 

- Az átsorolás lehetséges esetei:

 

       

államilag támogatottról költségtérítésesre

       

magyar állami ösztöndíjjal támogatottról önköltségesre

       

magyar állami részösztöndíjjal támogatottról önköltségesre

 

- Az átsorolás feltétele: adott hallgató adott képzése esetében a vizsgált utolsó két aktív félévre az ajánlott tanterv szerint előírt kreditmennyiség összege 50%-ának el nem érése a vizsgált utolsó két aktív félév alatt (adott tanulmányok például harmadik és negyedik aktív féléve esetében az adott képzés ajánlott tanterve alapján az ajánlott tanterv harmadik és negyedik félévére előírt kreditmennyiséget szükséges figyelembe venni)

 

- Mentesülés az átsorolás alól: az átsorolási döntés során nem kell azokat a hallgatókat figyelembe venni:

 

• akik a Pécsi Tudományegyetemen legfeljebb egy képzési időszakban (egy félévben) folytattak tanulmányokat (hiszen esetükben nem lehetséges az utolsó kettő aktív félévet vizsgálni)

 

• akiknek az adott tanulmányaik (adott szakon aktuálisan folytatott tanulmányaik) esetében még nincs kettő lezárt aktív félévük (függetlenül attól, hogy például az előző tanév tavaszi félévében egy másik szakon aktív volt a félévük)

 

• akik esetében az utolsó két aktív félév közül legalább az egyik félév már képzési időn túli félévnek minősül (például egy 6 féléves képzés esetén a 7. aktív félév)

 

• akik betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt az átsorolásnál vizsgált valamelyik aktív félévüket nem tudták befejezni (vagy esetleg ez mindkettő vizsgált aktív félévükre igaz). Félév be nem fejezése alatt – kivételes esetektől eltekintve – azt kell érteni, ha a hallgató adott félévben egyetlen tantárgyat, illetve kurzust sem teljesít.

 

• akik az átsorolási döntésnél figyelembe vett bármelyik félévben (az utolsó aktív félévben, az utolsó előtti aktív félévben vagy esetleg az utolsó előtti és az utolsó aktív félévben is) ösztöndíjasként (ERASMUS, CEEPUS stb.) külföldi felsőoktatási intézményben folytattak tanulmányokat vagy ösztöndíjasként külföldön vettek részt szakmai gyakorlaton

 

- A kreditelismertetéssel elismert kreditek kérdése: Az adott félévben kreditelismertetéssel elismert krediteket az átsorolási döntés során figyelembe kell venni. A figyelembevétel történhet úgy is, hogy a kari Tanulmányi Osztály megvizsgálja, hogy a kreditelismertetéssel elismert tantárgy a hallgató ajánlott tanterve szerint melyik félévhez tartozik, és az átsorolási döntés során csak azon kreditelismertetéssel elismert tantárgyakat veszi figyelembe, amely tantárgyak a hallgató ajánlott tanterve szerint az átsorolási döntésnél figyelembe vett félévekhez tartoznak.

 

- Az átsorolás időpontja: tanévenként egyszer, a tanév végén, a tavaszi félév lezárását követően, de legkésőbb július 31. napjáig kell meghozni az átsorolási határozatokat

 

- A döntéshozatal:

 

       

szakonként

       

telephelyenként és szakonként (amennyiben a képzés telephelyenként (településenként) elkülönülten folyik)

 

- Változás a korábbi szabályokhoz képest: a hallgatók összesített korrigált kreditindexe alapján legjobban teljesített hallgatókat az átsorolás alól már nem lehet mentesíteni, abban az esetben sem, ha ezen átsorolási szabály alapján az államilag támogatottképzésben részt vevő hallgatók tizenöt százalékát meghaladó számú hallgatót kellene átsorolni költségtérítéses képzési formára (ez már nem vizsgálható, mivel ez a mentesítési ok már kikerült a jogszabályból)

 

Levél Csapda