Pécsi Tudományegyetem

Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer

 

Átsorolás tájékoztató - támogatási idő elérése miatt

Ez az átsorolási ok minden államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott és magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgatóra vonatkozik.

A maximálisan igénybe vehető támogatási idő elérése miatti átsorolás

 

TJSZ (a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete) 7. § (1) Egy személy – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – összesen tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott és magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a hallgatói jogviszonyban folytatott felsőfokú szakképzést is. A támogatási időbe a 2006/2007. tanévet megelőzően elhasznált államilag támogatott féléveket is be kell számítani – kivéve azon képzésben elhasznált államilag támogatott féléveket, amely képzést a hallgató 2006. március 1. előtt kezdett el és még 2006. március 1. előtt oklevél szerzése nélkül befejezett, és amely képzésben előreláthatólag nem is fog oklevelet szerezni.

 

TJSZ 7. § (2) A Kari Tanulmányi Bizottság döntése alapján a TVSZ 2. § 15. pontja szerint fogyatékossággal élő hallgatónak minősülő hallgató 7. § (1) bekezdése, illetve 7. § (3) bekezdése első mondata szerinti támogatási ideje legfeljebb négy félévvel megnövelhető. E kedvezmény több fokozat (oklevél) megszerzéséhez is igénybe vehető, azzal hogy az e bekezdésre tekintettel igénybe vett támogatási idő összesen a négy félévet nem haladhatja meg.

 

TJSZ 7. § (3) A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. A művészeti képzési terület szerinti nem tanári osztatlan szakkal párhuzamos képzésben vagy a nem tanári osztatlan szakot követően felvett művészeti tanárszakon, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott azon tanárszakon folytatott tanulmányok esetén, amely csak a szakterülete szerinti nem tanári mesterképzési szakra épülően második, további mesterképzési szakon folyó tanári szakképzettségmegszerzésére irányuló képzésben vehető fel, az (1) bekezdés szerinti támogatási idő további két félévvel lehet hosszabb. Ez utóbbi rendelkezést első alkalommal a 2013/2014. tanév első félévében tanulmányaikat megkezdő hallgatókra és azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.

 

TJSZ 7. § (5) A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje a tanulmányaikat a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdő doktoranduszok esetében legfeljebb hat félév, a tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben és ezt követően megkezdő doktoranduszok esetében legfeljebb nyolc félév.

 

- Az érintett hallgatói kör: minden hallgató

 

- Az érintett hallgatói kör lehetséges finanszírozási formája:

 

       

államilag támogatott

       

magyar állami ösztöndíjjal támogatott

       

magyar állami részösztöndíjjal támogatott

 

- Az átsorolás lehetséges esetei:

 

       

államilag támogatottról költségtérítésesre

       

magyar állami ösztöndíjjal támogatottról önköltségesre

       

magyar állami részösztöndíjjal támogatottról önköltségesre

 

- Az átsorolás feltétele: adott hallgató a TJSZ 7. § (1), (2), (3), illetve (5) bekezdése szerint meghatározott, maximális számú államilag támogatott, magyar állami ösztöndíjjal támogatott és magyar állami részösztöndíjjal támogatott, lezárt aktív félévvel rendelkezik

 

- Az elhasznált félévek számítása szempontjából lényeges rendelkezések

 

• A 2006/2007. tanévben hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetén a támogatási idő számításakor egy félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve, ha a Pécsi Tudományegyetemen egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel. A tanulmányait a 2007/2008. tanévben vagy ezt követően, de még a 2012/2013. tanévet megelőzően megkezdő hallgató esetén ez a szabály akkor alkalmazható, amennyiben a hallgató az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb harmadik félévében létesítette a további (párhuzamos) jogviszonyt.

 

• A tanulmányaikat adott képzésben a 2012/2013. tanévben, illetve ezután megkezdő, magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgatók esetében további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni.  

 

• A támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni

a) a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni,

b) azt a félévet, amelyet a Pécsi Tudományegyetem a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el,

c) azt a félévet, amelyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 21/A. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott jogviszonyban álló hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésén vett igénybe.

 

- Az átsorolás időpontja: félévente, a félév lezárását követően, de az őszi félévet követően legkésőbb március 1-ig, a tavaszi félévet követően legkésőbb szeptember 30-ig kell meghozni az átsorolási döntéseket, azonban amennyiben március 1., illetve szeptember 30. napját követően jut az átsorolásról szóló határozat meghozatalára jogosult személy tudomására az átsorolást szükségessé tevő információ, az átsorolási határozatot március 1., illetve szeptember 30. napját követően is meg lehet hozni.

 

- Változás a korábbi szabályokhoz képest: az elhasznált félévek számítása során nem lehet aktív féléveket arra tekintettel figyelmen kívül hagyni, hogy adott hallgató betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem tudta befejezni az adott aktív félévet, a be nem fejezettség miatt figyelmen kívül hagyható aktív félév kategóriája ennél az átsorolási oknál megszűnt

 

Levél Csapda