Pécsi Tudományegyetem

Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer

 

Átsorolás tájékoztató - 36 kr és TJSZ 9.m / súlyozott tanulmányi átlag el nem érése

Ez az átsorolási ok a tanulmányaikat adott szakon a 2016/2017. tanévben, illetve valamely ezt követő tanévben megkezdő magyar állami ösztöndíjjal támogatott és magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgatókra vonatkozik (a doktori képzésben részt vevő hallgatók kivételével, mivel rájuk ezt az átsorolási okot nem lehet alkalmazni).

36 kredit és a TJSZ 9. számú melléklete szerinti súlyozott tanulmányi átlag el nem érése miatti átsorolás

 

TJSZ (a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete) 42. § (1) b) Ha az adott tanulmányait a 2016/2017. tanévben, illetve ezután megkezdő, magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a Tanulmányi Osztály megállapítja, hogy az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, továbbá amely félévekben nem vett részt valamely EGT-államban az Egyetem hozzájárulásával megkezdett olyan részképzésben, amelyben folytatott tanulmányai az Egyetemen folyó képzésébe beszámíthatók, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet vagy (a 2017. nyári átsorolási eljárás vonatkozásában: és)nem érte el a jelen szabályzat 9. számú melléklete szerint az adott szakra a szak képzési területe alapján vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagot, a hallgatót a tanulmányi osztályvezető önköltséges képzésre sorolja át. Az adott képzési területre vonatkozó súlyozott tanulmányi átlag értéket a jelen szabályzat 9. számú melléklete tartalmazza.

 

- Az érintett hallgatói kör: a tanulmányaikat adott szakon a 2016/2017. tanévben, illetve valamely ezt követő tanévben megkezdő hallgatók (a doktori képzésben részt vevő hallgatók kivételével, mivel rájuk ezt az átsorolási okot nem lehet alkalmazni)

 

- Az érintett hallgatói kör lehetséges finanszírozási formája:

 

       

magyar állami ösztöndíjjal támogatott

       

magyar állami részösztöndíjjal támogatott

 

- Az átsorolás lehetséges esetei:

 

       

magyar állami ösztöndíjjal támogatottról önköltségesre

       

magyar állami részösztöndíjjal támogatottról önköltségesre

 

- Az átsorolás feltétele: adott hallgató adott képzése esetében a vizsgált utolsó két aktív félévben nem szerzett minimum 36 kreditet (hiszen összesen legalább 36 kredit szükséges ahhoz, hogy a félévenkénti átlag 18 kreditet elérje) vagy adott hallgató adott képzése esetében a vizsgált utolsó két aktív félévben elért súlyozott tanulmányi átlag értékeket vizsgálva megállapítható, hogy adott hallgató esetében a vizsgált kettő súlyozott tanulmányi átlag érték átlaga (a két érték összegének 50%-a) nem éri el a Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata (a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete, TJSZ) 9. számú melléklete szerinti súlyozott tanulmányi átlag értéket (ezt az értéket a szak/képzés megnevezése határozza meg, a TJSZ 9. számú melléklete minden lehetséges szak esetében tartalmazza az elérendő súlyozott tanulmányi átlag értéket olyan módon, hogy a melléklet tartalmazza, hogy adott szak melyik képzési területhez tartozik, továbbá a melléklet tartalmazza az egyes képzési területek esetében elérendő súlyozott tanulmányi átlag értékeket)

 

- Mentesülés az átsorolás alól: az átsorolási döntés során nem kell azokat a hallgatókat figyelembe venni:

 

• akik a Pécsi Tudományegyetemen legfeljebb egy képzési időszakban (egy félévben) folytattak tanulmányokat (hiszen esetükben nem lehetséges az utolsó kettő aktív félévet vizsgálni)

 

• akiknek az adott tanulmányaik (adott szakon aktuálisan folytatott tanulmányaik) esetében még nincs kettő lezárt aktív félévük (függetlenül attól, hogy például az előző tanév tavaszi félévében egy másik szakon aktív volt a félévük)

 

• akik az átsorolási döntésnél figyelembe vett bármelyik félévben (az utolsó aktív félévben, az utolsó előtti aktív félévben vagy esetleg az utolsó előtti és az utolsó aktív félévben is) valamely EGT-államban a Pécsi Tudományegyetem hozzájárulásával megkezdett olyan részképzésben vettek részt, amely részképzésben folytatott tanulmányaik a Pécsi Tudományegyetemen folyó képzésükbe beszámíthatók

 

- A kreditelismertetéssel elismert kreditek kérdése: Az adott félévben kreditelismertetéssel elismert krediteket, mint megszerzett krediteket a félévenkénti átlag tizennyolc kredit, azaz összesen harminchat kredit elérése vagy el nem érése kérdésének vizsgálatakor figyelembe kell venni. A figyelembevétel történhet úgy is, hogy a kari Tanulmányi Osztály megvizsgálja, hogy a kreditelismertetéssel elismert tantárgy a hallgató ajánlott tanterve szerint melyik félévhez tartozik, és az átsorolási döntés során csak azon kreditelismertetéssel elismert tantárgyakat veszi figyelembe, amely tantárgyak a hallgató ajánlott tanterve szerint az átsorolási döntésnél figyelembe vett félévekhez tartoznak.

 

- Az átsorolás időpontja: tanévenként egyszer, a tanév végén, a tavaszi félév lezárását követően, de legkésőbb július 31. napjáig kell meghozni az átsorolási határozatokat

 

  

Levél Csapda